Olofströmshus Miljöpolicy

Vi arbetar med miljöfrågor på bred front för ett minimalt utnyttjande och maximal återvinning av ändliga material och naturtillgångar och med tanke på att vi bara har ett jordklot.

Vår målsättning är att skapa engagemang och vilja bland hyresgäster, anställda och inhyrda entreprenörer för att kommande generationer ska ha möjlighet att få leva i ett bärkraftigt samhälle.

Vi skall i alla led av sin verksamhet eftersträva en långsiktig hållbar utveckling och alltid hushålla med naturresurser.

Vi gör detta genom att:

  • Erbjuda bostäder med god inomhusmiljö.
  • Informera hyresgästerna och genom praktiska insatser stimulera dem att medverka i miljöarbetet och själva ta hänsyn till miljön i sittboende och i sin verksamhet.
  • Personalen utbildas och motiveras att agera på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt.
  • Följa miljölagstiftning, föreskrifter och andra förordningar för att minska användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Effektivisera energi- och resursanvändning genom hushållning återanvändning och återvinning.
  • Använda produkter som är miljömärkta och miljödeklarerade och i övrigt vid material och teknikval välja det mest miljöanpassade alternativet enligt försiktighetsprincipen med hänsyn till funktion och ekonomi.
  • Följa upp och öppet kommunicera resultatet av vårt miljöarbete.
Utskriftsvänlig version av vår miljöpolicy

 

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen innebär att vi årligen blir reviderade av externa miljökonsulter för att se till att vi bibehåller de uppfyllda kraven. Vi ska vid en revision få godkänt för såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Detta når vi genom att ha en aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts. Vi genomför också konkreta miljöförbättringar och utbildar samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.

Genom att vi hela tiden fortsätter vår gedigna miljösatsning har det resulterat i att vi varje år lyckats bli omdiplomerade ytterligare ett år.

För att uppfylla de hårda krav som krävs för att erhålla diplomeringen krävs att vi arbetar aktivt med bland annat vår miljöutredning och våra miljömål kring energi, uppvärmning, vattenförbrukning, kemikalier och avfall.

Vi jobbar ständigt för att förbättra oss i vårt miljötänk! Du kan vara en del av det genom att välja e-faktura eller autogiro, inte använda mer vatten än du behöver, vädra snabbt under vinterhalvåret och sortera ditt hushållsavfall.

På Miljöstrategens hemsida kan du läsa mer om vad miljödiplomeringen innebär.

Ta gärna del av vår miljöberättelse för 2021 

Nedan har vi samlat några värdefulla länkar till dig som är mån om miljön:

VMAB

 

Världsnaturfonden WWF

 

Håll Sverige Rent

 

Naturskyddsföreningen

 

Kemikalieinspektionen

Grovsopor som möbler, teknikavfall, och övrigt avfall som inte är sorterbart i våra sopkärl ska kastas på:

Olofströms Återvinningscentral
Traktorvägen (vid Olofströms Bilprovning)
För öppettider ring 0454-593 59.