Olofströmshus hållbarhetsarbete

På denna sida hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhet ur flera perspektiv.

Vår hållbarhetspolicy

Olofströmshus AB:s hållbarhetspolicy ska vägleda styrelse, ledning och anställda i det dagliga arbetet.
Hållbarhetsarbetet ska vara ständigt närvarande i de beslut vi fattar och utgå från ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

 

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där vi hushåller med jordens resurser, stöttar ekosystemtjänster och begränsar klimatpåverkan.

Miljöhänsyn ska alltid finns med och prioriteras i de beslut som Olofströmshus tar i sin verksamhet. Genom en långsiktigt hållbar förvaltning och nybyggnation, satsning på förnybar energi och energieffektivisering, användning av hållbara och giftfria material, satsning på fossilfria transporter och minskad vattenanvändning bidrar Olofströmshus till att uppfylla både nationella och globala miljömål. Tillsammans med våra kunder arbetar vi också för att begränsa klimatpåverkan genom ett ökat miljövänligt beteende.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att på både kort och lång sikt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Olofströmshus ska driva en verksamhet med god ekonomisk stabilitet. På så sätt skapas förutsättningar för bolagets utveckling och arbete med ekologisk och social hållbarhet. Vi agerar affärsmässigt genom att genomföra långsiktigt hållbara investeringar, arbetar resurseffektivt och tänker cirkulärt då alla delar inom företaget och samhället påverkar varandra.

Social hållbarhet handlar om att se individen och dess behov med både möjligheter, rättigheter och skyldigheter. För oss är alla människor lika mycket värda och ska behandlas lika utifrån det.

Externt: Olofströmshus ska arbeta för att lyfta den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos de personer som är våra kunder. Deras hem, bostadsgård och närmiljö ska uppfattas som trygg och inkluderande. Vårt utbud av bostäder och andra lokaler ska ha olika prisnivåer och standard. Vi ska aktivt arbeta med olika föreningar och samarbetspartners för att öka den sociala hållbarheten. Genom att ställa krav på våra entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att de agerar på ett socialt hållbart sätt.

Internt: Som arbetsgivare ska Olofströmshus erbjuda varje medarbetare ett arbete som är både ansvarsfullt och utvecklande. Det ska ta tillvara på individens unika egenskaper och leda till personlig utveckling. Våra ledord för alla medarbetare är mod, delaktighet, engagemang och kvalitet. Som arbetsgivare ska Olofströmshus agera hållbart och lyfta anställdas rättigheter, levnadsvillkor och levnadsvanor. Vi ska också bidra till att fler får arbetslivserfarenhet genom anställning eller praktik.

Som kommunalt bostadsbolag har Olofströmshus ett ansvar för utvecklingen av ett hållbart samhälle och ska göra sitt bästa för att vara ett föredöme i kommunen. I en årlig hållbarhetsrapport berättar vi om föregående års arbete. Med långsiktighet, lyhördhet och nytänkande arbetar vi för Olofströms utveckling.

Hållbarhetspolicyn revideras av företagets ledningsgrupp en gång per år och av bolagets styrelse en gång i mitten av varje mandatperiod.

Utskriftsvänlig version av vår hållbarhetspolicy

 

Energisamverkan Blekinge

Tillsammans med Energikontor Sydost och ett flertal andra samarbetspartners har vi också varit med och tagit fram denna manual för hållbar byggnation i Blekinge.

Genom en gemensam manual håller vi i Blekinge en gemensam standard för byggande och för att höja kunskapsnivån om hållbart byggande. Manualen har utgångspunkt i Boverkets definition av hållbart byggande och Energisamverkan Blekinge har utvecklat detta vidare i åtta fokusområden. Avsikten är att manualen ska vara en vägledning till enskilda projekt.

Manual för hållbar byggnation

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen innebär att vi årligen blir reviderade av externa miljökonsulter för att se till att vi bibehåller de uppfyllda kraven. Vi ska vid en revision få godkänt för såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Detta når vi genom att ha en aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts. Vi genomför också konkreta miljöförbättringar och utbildar samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap.

Genom att vi hela tiden fortsätter vår gedigna miljösatsning har det resulterat i att vi varje år lyckats bli omdiplomerade ytterligare ett år.

För att uppfylla de hårda krav som krävs för att erhålla diplomeringen krävs att vi arbetar aktivt med bland annat vår miljöutredning och våra miljömål kring energi, uppvärmning, vattenförbrukning, kemikalier och avfall.

Vi jobbar ständigt för att förbättra oss i vårt miljö- och hållbarhetstänk. Du kan vara en del av det genom att välja e-faktura eller autogiro, inte använda mer vatten än du behöver, vädra snabbt under vinterhalvåret och sortera ditt hushållsavfall.

På Miljöstrategens hemsida kan du läsa mer om vad miljödiplomeringen innebär.

Ta gärna del av vår Hållbarhetsberättelse för 2023. 

 

Nedan har vi samlat några värdefulla länkar till dig som är mån om miljön:

VMAB

 

Världsnaturfonden WWF

 

Håll Sverige Rent

 

Naturskyddsföreningen

 

Kemikalieinspektionen

Grovsopor som möbler, teknikavfall, och övrigt avfall som inte är sorterbart i våra sopkärl ska kastas på:

Olofströms Återvinningscentral
Traktorvägen (vid Olofströms Bilprovning)
För öppettider ring 0454-593 59.